Наречие

Наречие: самостойна и неизменяема част на речта, която почти винаги стои при глагола (на-реч-ие – от старобълг. "реч" – "глагол") и указва обстоятелствата, при които протича глаголното действие. По-рядко то пояснява прилагателни имена (твърде цветен) и други наречия (само сега).

КОЕ е по-важно, КАКВО се е случило или КЪДЕ, КОГА и КАК се е случило?

Да си представим, че приготвяме ястие по рецепта. Набавяме основните съставки и ги изсипваме в гърнето. Разбъркваме, варим на тих огън и получаваме хранителна, но някак блудкава каша:

Той тренираше, полагаше усилия, но не напредваше.

После добавяме няколко уханни подправки за увлекателна реч:

Той тренираше упорито, старателно овладяваше всяко движение, но напразно.

Да открием наречието в това изречение:

Видове наречия

За начин, причина и цел

 • бавно
 • безвъзвратно
 • безпричинно
 • бързо
 • вярно
 • горе-долу
 • еди-как
 • живо
 • забавно
 • затова
 • игриво
 • изневиделица
 • крадешком
 • криво-ляво
 • лека-полека
 • надве-натри
 • наглед
 • назад-напред
 • наопаки
 • нарочно
 • настойчиво
 • ненадейно
 • нетърпеливо
 • от игла до конец
 • от край до край
 • плавно
 • презглава
 • рязко
 • силно
 • слабо
 • случайно
 • тихо
 • тъкмо
 • умерено
 • шепнешком
 • целенасочено
 • явно

За време

 • веднага
 • веднъж
 • вчера
 • денем
 • днес
 • довечера
 • догодина
 • еди-кога
 • зиме
 • изведнъж
 • късно
 • лете
 • мигом
 • навреме
 • надвечер
 • напролет
 • наскоро
 • нощем
 • от време на време
 • от дъжд на вятър
 • отново
 • после
 • привечер
 • призори
 • рано
 • сега
 • сега-засега
 • сутрин
 • среднощ
 • туткси
 • утре

За място

 • вдясно
 • високо
 • вкъщи
 • вляво
 • горе
 • долу
 • еди-къде
 • където
 • навсякъде
 • нагоре
 • надолу
 • накриво
 • наоколо
 • направо
 • ниско
 • някъде
 • отпред
 • отзад
 • отстрани
 • отгоре
 • там
 • тук
 • тук-там

За степен и количество

 • доста
 • извънредно
 • изцяло
 • много
 • малко
 • няколко
 • отчасти
 • повече
 • предостатъчно
 • първо
 • частично

Наречията се образуват от:

Прилагателно име
 • бърз → бързо
 • верен → вярно
 • горд → гордо
 • смел → смело
Съществително име
 • ден → днес
 • нощ → нощес
 • пролет → напролет
 • утро →  сутрин
 • вечер → привечер, надвечер
Глагол
 • бързам → бързешком
 • крада → крадешком
 • пипна → пипнешком
 • шепна → шепнешком

Част от наречията съвпадат с прилагателните имена в среден род. Наречията се откриват с въпросите кога, къде, как и по какъв начин, за разлика от прилагателните, които се откриват с въпроса какъв.

Вече знаете най-важното за наречието. Превърнете знанието в умение, а усета в съвършенство с няколко упражнения.

Когато описвате някоя случка, давайте развитие във времето и пространството. Играйте си с думите, загатвайте, пораждайте въпроси. После спрете на най-интересното място. Щрак! Нов кадър!