Слято, полуслято и разделно писане: наречие

За това или затова? Наново или на ново? Упражнение с обяснение за правопис на наречие.

Правила

Защо пишем вдругиден, а не в друг ден? Защото изразът е придобил смислова цялост и трите думи са се сляли в наречие с определено значение. Кога пишем подръка и кога под ръка? Когато съчетанието от предлог и наречие не образува смислова цялост с ново значение, двете думи се пишат разделно: Котето се сгуши под ръката й.

Слято се пишат:

Наречия, съставени от предлог + съществително име:
 • вкъщи
 • вдругиден
 • навреме
 • надвечер
 • насила
 • наум
 • предвид
 • презглава
 • предиобед
 • привечер
 • следобед
 • среднощ
Наречия, съставени от предлог + наречие:
 • безумно
 • безстрашно
 • вдясно
 • вляво
 • докога
 • дотук
 • занапред
 • засега
 • нагоре
 • надолу
 • надалеч
 • наоколо
 • наскоро
 • отвън
 • отвътре
Наречия, съставени от предлог + показателно местоимение, когато означават причина:
 • затова
 • задето
Наречия, съставени от предлог + местоименно наречие:
 • навсякъде
 • нанякъде
 • наникъде
 • насам
 • натам
 • засега
 • дотук
Наречия, съставени от отрицателната частица не + наречие:
 • невъзможно
 • ненадейно
 • неприятно
 • несвързано

Полуслято се пишат:

Сложните наречия за неопределеност (защото двете наречия са в равноправно отношение помежду си):
 • горе-долу
 • едно-друго
 • напред-назад
 • насам-натам
 • откъде-накъде
 • оттук-оттам
 • сега-засега
 • току-така
 • тук-там
 • чат-пат
Сложните наречия, образувани от два глагола:
 • иди-дойди
 • кажи-речи
 • взел-дал
 • чупи-купи
Сложните наречия, образувани с частиците еди-, годе-, -що:
 • еди-кой
 • еди-как
 • еди-кога
 • еди-къде
 • що-годе
 • току-що
Сложни наречия с повторение:
 • лека-полека
 • бързо-бързо
 • едва-едва
 • живо-здраво
 • току-виж

Разделно се пишат:

Изрази като: от горе до долу, от време на време, от къде (за посока), за това (вместо заради). Кога? Когато не се схващат като смислово единство.

А сега посочете правилно изписаните наречия.

Кое наречие е изписано правилно?

Слято, полуслято или разделно?

Последно…

Правописът е изящно изкуство. Превърнете знанията в умения, а усета в съвършество с още няколко упражнения!