Граматика: в открито море

Граматиката е наука за правилата и взаимоотношенията на думите в езика.

Как да овладеем граматиката?

Плаването в непознати води започва с приготовление. Запасете се със смелост, търпение и бъдете нащрек. Четирите посоки на картата са:

  • Фонетика

  • Морфология

  • Синтаксис

  • Лексикология

В Словум има обяснения, игри и упражнения за всяка посока. Съчетавайте ги по свой усет, нужда и желание.

Търсете и откривайте правилата в живата реч. Постепенно ще развиете нюх за законите на граматиката.

Защо да говорим с чуждици, когато можем да образуваме нови думи и да връщаме към живот завета на прадедите ни?

Изречено и написано, Словото е обречено да се превърне в дела.

Как боравите със Словото?

Слово: могъща дума, таен символ. Писменост. Послание, мъдрост. Завет.

Когато човек не знае добре един език, той, вместо да каже това, което мисли, мисли това, което може да каже.
– Атанас Далчев, “Фрагменти”

Малко история

Всички древни цивилизации са проявявали интерес към граматиката – Египет, Асирия, Вавилон, Китай, Индия и Гърция. Философи като Аристотел, Платон и Демокрит въвеждат основни понятия и категории в науката за езика и думите, наричайки я γραμματικὴ τέχνη (граматики техни), тоест буквено изкуство или сръчно писане.

Най-ранната граматика е създадена в края на II и началото на I век пр. н. е. в Александрия от Дионисий Тракийски.

Първите граматики на българския език са отпечатани в една и съща година и на едно и също място – Болгарска грамматіка на Неофит Рилски и Грамматіка на Неофит Бозвели, издадени през 1835 г. в Крагуевац, Сърбия.

Но който е наясно с основите на граматиката знае, че в същината си тя е утешително проста… Вземете едно съществително, снабдете го с глагол – и ето ви изречение.

– Стивън Кинг, “За писането”

Наслука, словоплаватели!