Главни части на изречението

Подлог и сказуемо. Упражнение с обяснение за главните части на изречението.

Подлог

Подлогът е вършителят на действието (в деятелен залог) или понасящият действието (в страдателен залог). Откриваме го с въпросите: Кой? Коя? Кое? Кои?

Ролята на подлога се изпълнява най-често от съществително, прилагателно, числително име или местоимение, но понякога дори от глагол или наречие. В мъжки род се членува с пълен член -ът, -ят.

Да потърсим подлога!

Намерете подглога в още няколко изречения.

Сказуемо

Изразява действие, състояние или признак на подлога. Винаги се съгласува по лице, род и число с подлога. Ролята на сказуемото се изпълнява най-често от глагол. Открива се с въпроса: Какво прави? 

Просто сказуемо

Състои се от една глаголна форма (проста/сложна в изявително/повелително наклонение).

Съставно сказуемо

Съставно глаголно сказуемо

Помощна + основна глаголна форма:

започна да вали, недей пипа, иди виж.

Образува се от две или три глаголни форми, съчетани по смисъл и често свързани помежду си със съюза да. Първият глагол е безличен (има, няма, може, трябва, налага се) или показва етап от протичането на действието (започвам, продължавам, спирам, преставам, завършвам), а другият изразява същността на действието. Когато глаголите са повече от два, имаме сложно съставно сказуемо. Да потърсим примери заедно:

Съставно именно сказуемо

Глаголът приписва признак на подлога:

В неговите очи тя изглеждаше съвършена.

Образува се от спомагателен или полуспомагателен глагол (съм, ставам, оказвам се, наричам се, казвам се, изглеждам, трябва да бъда, мога да бъда) + име (съществително, прилагателно, местоимение) или наречие, означаващо признак.

Разпознайте сказуемото и неговите разновидности в още няколко изречения.