Образуване на думи с наставки

Наставката стои след корена и променя значението на думата.

Наставката е малка добавка след корена на думата, която променя значението й. Името й идва от “наставям” – добавям, удължавам.

Образувайте думи с помощта на наставки. Влачете и пуснете наставките след подходящия корен.

С наставки превръщаме съществителните в прилагателни (море – морски, облак – облачен, сън – сънен) и прилагателните в съществителни (мил – милост, благ – благост, бял – белота).

Изберете подходящата наставка, с която да превърнете съществителното в прилагателно и прилагателното в съществително име.

Окончанието и членните форми са формообразуващи морфеми (зид – зидове, прав, права, прави, вълк – вълчица – вълци). Те не променят смисъла на думите, а само рода, числото и лицето. По това те се отличават от наставката, която образува нова дума (зид – зидар, прав – правда, праведник).

Изберете подходящото окончание, с което да превърнете съществителното от единствено в множествено число. Подсказка: някои съществителни имена имат по две форми за мн.ч.

С наставки образуваме умалителни имена, усилваме значението и превръщаме глаголите (действията) в имена на професии.

Изберете подходящата наставка, с която да образувате умалително име, професия или производна дума. Обърнете внимание и на окончанията.

С наставки превръщаме имената в глаголи, а глаголите – в причастие, деепричастие и отглаголно съществително (игра – играя – играещ – играл – играейки – играене).

Изберете подходяща наставка, с която да образувате  глагол. Внимавайте, тук има много времена, окончания и възможности.

Спомняте ли си?

Ден денувам – кътища потайни

нощ нощувам – пътища незнайни;

С враг врагувам – мяра според мяра,

с благ благувам – вяра зарад вяра;

– Хайдушки песни, Пейо Яворов