Видове сложни изречения.

Сложното изречение съдържа повече от едно сказуемо. Тук разглеждаме неговите разновидности.

Викам бурята, владея студа и не се боя. 

Сложно съчинено изречение

Сложното съчинено изречение се състои от равноправни прости изречения, свързани помежду си без съюз или със съчинителен съюз (и, а, ала, или-или, но, обаче, пък, че). Нашето изречение се състои от три прости изречения, като първите две са свързани безсъюзно, а третото – със съюза и:

Викам бурята (1), владея студа (2) и не се боя (3).

Да разгледаме още едно сложно съчинено изречение.

Кристална мисъл в миг пронизва моя ден, ще спра да бъда аз на миналото в плен.

От колко прости изречения се състои то?
Как са свързани те?
Какво е първото изречение?

Кристална мисъл в миг пронизва моя ден.

Сложно съставно изречение

Сложното съставно изречение се състои от прости изречения, едно от които е главно, а другото – подчинено, свързани помежду си чрез относително местоимение (който, както), наречие (защото) или подчинителен съюз (че, за да). Например:

Викам бурята (1), която владее студа (2), защото не се боя (3).

Посочете относителното местоимение и наречието в ролята на съюз в изречението.

Сложно смесено изречение

Сложното смесено изречение съдържа горните два вида изречения. Например:

Викам бурята и владея студа, който сковава света.

От колко прости изречения е съставено то?
По коя главна част определяме броя на простите изречения?

Сложното изречение съдържа две или повече сказуеми.

Кое е подчиненото изречение? (Подсказка: относителните местоимения “който, както, когато, където” ни показват подчиненото изречение.)

Викам бурята и владея студа, който сковава света.

Какво е горното изречение? Внимавайте, може да има повече от един верен отговор.
Посочете подчинителните съюзи, наречия или относителните местоимения в изречението.
Установихме, че изречението се състои от четири прости изречения, като първите две са свързани със съчинителния съюз “а”, а последните две са съставни. Следователно имаме сложно смесено изречение.

Отгоре вече виждам възможности безброй (1),

а страхът не ме погубва (2),

защото знам (3),

че изборът е мой (4).

Дотук добре! А сега да превърнем знанията в умения!