Упражнения за намиране на сказуемо

Сказуемото изразява действие, състояние или признак на подлога. Открива се с въпроса: Какво прави? 

Открийте сказуемото.
Открийте съставно глаголно сказуемо
Подсказка: основна и помощна глаголна форма (спряхме да говорим, може да помислиш).
Открийте съставно именно сказуемо
Подсказка: спомагателен или полуспомагателен глагол + именна форма, означаваща признак, който чрез глагола се приписва на подлога (нощта беше безлунна).