Вироглави словосъчетания

Когато ми цъфнат налъмите. От стара коза яре. Вълчи капан. Знаете ли точното значение на тези изрази?

Посочете значението на израза: Малък Сечко
Посочете значението на израза: волю-неволю
Посочете значението на израза: през куп за грош
Посочете значението на израза: ни в клин, ни в ръкав
Посочете значението на израза: от кол и въже
Идиом: устойчиво словосъчетание, чието значение надхвърля това на отделните думи в него. Това са иносказателни, често непреводими изрази.
Посочете всички синоними на израза: гръм от ясно небе
Посочете всички синоними на израза: морски вълк
Посочете всички синоними на израза: рог на изобилието
Посочете всички синоними на израза: първи петли
А сега в обратен ред.
Довършете израза, който означава “объркан”.
Довършете израза, който означава “бъбрив”.
Довършете израза, който означава “неравна замяна”.

Довършете израза, който означава “нещо ненужно”.