Най-древната писменост. Тест за търсачи.

Колко азбуки са създадени по нашите земи? Кога? От кого? Любознателни смелчаци, вие сте на ход!

1. Къде е открита най-старата писменост на Земята?

А. в Месопотамия

Б. във Вавилон

В. в Древен Египет

Г. по нашите земи

2. Писмените паметници от Градешница датират от:

А. 5000-6000 г. пр.н.е.

Б. 3000-4000 г. пр.н.е.

В. 200 години преди най-старата писменост на Месопотамия

Г. VIII – IX век

3. Кога и къде са намерени тези паметници?

А. на 8 декември 1949 г. на 2 км от Панагюрище

Б. на 19 април 1944 г. в североизточната част на Казанлък

В. през 1969 г. в северозападна България – в село Градешница, но също и в Караново и Хотница

Г. през 1960 г. в казанлъшкото село Енина

4. Какво представляват тези паметници?

А. папируси с йероглифи, изобразяващи древни царе, походи и ловни сцени

Б. глинени плочки със символи, свързани вероятно с промените в лунния цикъл и селскостопанската година

В. кратък средновековен летопис, съдържащ имената и родовете на няколко ранни прабългарски владетели

Г. каменна плоча, представяща един от най-старите запазени глаголически текстове

5. Кой, къде и кога създава готската азбука?

А. Константин Кирил Философ във Великоморавия през 863 г.

Б. Възниква във Финикия, простираща се по източното крайбрежие на Средиземно море, през 12 в.пр.н.е.

В. Готският епископ Вулфила, в Никополис ад Иструм, днешното село Никюп на 18 км от Велико Търново, през IV в.

Г. Служителят и бивш духовник Месроб Машдоц, в арменския царски двор през 404 – 406 г.

6. Първата славянска азбука е:

А. кирилицата

Б. глаголицата

В. коптската писменост, въз основа на гръцката азбука и демотическото писмо

Г. грузинската азбука нусха-хуцури

7. Названието “глаголица” идва от:

А. думата “глаголъ”, която означава слово и “глаголати” – говоря, тоест “знаците, които говорят”

Б. глагол – самостойна част на речта, която обозначава действие

В. езика на тракийското племе беси

Г. думите “глас” и “лице”, тоест “гласове с много лица”

8. Глаголицата е създадена от:

А. Черноризец Храбър в началото на Х в.

Б. Климент Охридски в периода 860 – 861 г.

В. Константин-Кирил Философ и брат му Методий в периода 855 – 862 г.

Г. Йоан Златоуст през 403 г.

9. Знае ли се точно кога е създадена глаголицата?

А. Да. В съчинението “За буквите” („О писмєньхъ“) на старобългарския писател Черноризец Храбър е указана годината – 6363 г. по александрийското или 863 г. по сегашното летоброене.

Б. Не. Единственият книжовен източник, в който се говори за глаголическата писменост, е унищожен.

В. Старобългарските книжовници от IX – XI в. пишели както на глаголица, така и на кирилица, затова не може да се установи с точност. 

Г. Не, тъй като е била използвана за държавни и религиозни документи и книги, които са се изгубили през вековете.

10. Има ли писмени паметници на глаголица?

А. Не, азбуката се оказва твърде сложна и непригодна за звуковете в езика ни.

Б. Най-старите български писмени паметници, като Зографското евангелие, Мариинското евангелие, Синайският молитвеник и др., са написани с глаголица.

В. Само един – Башчанската каменна плоча от XI в., открита на остров Кърк, Хърватия.

Г. През Средновековието кирилицата измества глаголицата и всички текстове на старата азбука са заличени.

11. Къде и кога е създадена кирилицата?

А. във Великоморавия в периода 860 – 861 г.

Б. в Солун от светите братя Кирил и Методий в периода 855 – 862 г.

В. в Преславската книжовна школа в края на IX или началото на X в.

Г. в Охридската книжовна школа от учениците на светите братя Кирил и Методий в периода IX-XI в.

12. Кой е най-ранният старобългарски текст на кирилица?

Сьдє лєжитъ Мостичь чрьгѹбыліа бывыи прі Сѵмєонѣ цр҃и и прі Пєтрѣ цр҃и ос(м)иѭ жє дєсѧть лѣтъ сы оставивъ чрьгѹбыльство і вьсє імѣниѥ быстъ чрьноризьць ї въ томь сьврьши жизнь своѭ.

А. Боянското евангелие от XIII в.

Б. Съчинението “За буквите” („О писмєньхъ“) на старобългарския писател Черноризец Храбър, писано около 893 г. 

В. Учителното евангелие – най-значимото произведение на Константин Преславски, написано през 893-894 г. 

Г. Надписът на чръгубиля Мостич, висш сановник при цар Симеон Велики и цар Петър.

13. Кои опростени глаголически букви се прехвърлят в кирилицата?

А. бж,чшщѧѫъь, ѣ, ю, ѩ, ѭ

Б. Ћ, Џ

В. ф, х

Г. а, в, г, д, е, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т

14. С каква азбука пишат в Монголия, Казахстан и Киргизстан?

А. старомонголска (манджурска)

Б. арабска

В. китайски йероглифи

Г. кирилица

15. Кой е най-ранният писмено засвидетелстван славянски език?

Език свещен на моите деди…

А. Старобългарският език, който лежи в основата на цялата  славистична наука.

Б. Старобългарският, наричан в древните източници ѩзꙑкъ словѣньскъ – славянски език, а впоследствие ѩзꙑкъ блъгарьскъ – български език.

В. Старобългарският език, който служи при възстановяването на предполагаемия праславянски език.

Г. Българският език