Причастие: упражнение

Как да разпознаем причастието? Всичко започва с въпрос...

Причастието е странна птица. Нещо средно между глаголно прилагателно и прилегнал глагол, то описва признак, породен от някакво действие и отговаря на въпроса какъв?

Сегашно деятелно причастие: глагол + -щ + окончание за род и число.

Да превърнем глагола в сегашно деятелно причастие.

Открийте всички сегашни деятелни причастия.

Още веднъж?

Минало свършено деятелно причастие: глагол в минало свършено време + -л + окончание за род и число

Да превърнем глагола в минало свършено деятелно причастие:

Открийте всички минали свършени деятелни причастия.

Още веднъж?

Причастието прилича на глагол, защото се мени по време, вид и залог, но не се спряга. Прилича на прилагателно, защото има род и число, членува се и се отнася към съществителното. 

Минало несвършено деятелно причастие: глагол в минало несвършено време + -л + окончание за род и число.

Да превърнем глагола в минало несвършено деятелно причастие:

Открийте всички минали несвършени деятелни причастия.

Още веднъж?

Минало страдателно причастие: глагол в минало свършено време + -н/-т + окончание за род и число.

Да превърнем глагола в минало страдателно причастие.

Открийте всички минали страдателни причастия.

Още веднъж?

Деепричастие: глагол в мин. несв. вр. + -ейки.

Наполовина глагол, наполовина наречие. Изразява второстепенно действие, което протича едновременно с главното действие в изречението. Вършителят е един и същ.

Да превърнем глагола в деепричастие.

Открийте всички деепричастия

Още веднъж?

На раздяла, посочете всички нелични глаголни форми.

Има четири вида причастия:

  1. сегашно деятелно,
  2. минало свършено деятелно,
  3. минало несвършено деятелно и
  4. минало страдателно причастие.

Плюс деепричастие. Всички те са нелични глаголни форми.