Частица

Несамостойна, неизменяема част на речта, която допълва, променя смисъла или образува форми на думата. В българския език има над сто частици - да, не, ще, ли, дано, нека, по, най...

Частта е по-малка от цялото, но може да бъде по-хубава от него.
Атанас Далчев, “Фрагменти”

Видове частици

Някои частици променят смисъла или формата на думите в изречението, а други променят значението на самото изречение.

Най-често използваме тези за потвърждение (да), отрицание (не, нито), за въпрос (ли), за бъдеще време (ще) и за степенуване (по и най).

Да се научим да ги разпознаваме заедно.

Спечелих от тотото няколко милиона,
а дано, ама надали.
Купих къща на крайбрежната зона,
а дано, ама надали.
– Графа, Венци и Милена Филева, “А дано, ама надали”

Частици, които променят смисъла

Дали се зора довърши, или се две нощи смесиха?
– Христо Ботев, “Политическа зима”

Те определят значението на изречението, като изразяват съгласие, съмнение, отрицание, утвърждение, подканване, уточнение или въпрос. Такива частици са:

 • да
 • не
 • нали
 • ли
 • аха
 • дано
 • дори
 • надали
 • уж
 • май
 • едва ли
 • сиреч
 • тоест
 • например
 • именно
 • хайде
 • да не би
 • едва ли не 

Други изразяват чувство или отношение на говорещия:

 • ами
 • бе
 • ма
 • хей
 • бре
 • де
 • си (някой си, някакъв си)
 • ха
 • я
 • ле
 • че
 • хе

Частици, които променят формата на думата или образуват думи

Тези частици видоизменят или подсилват значението на думата и дори създават нови думи:

 • ще
 • да
 • нека
 • не
 • по
 • най
 • ни
 • се
 • си
 • еди-
 • -годе (що-годе)
 • свръх-
 • как (еди-как)
 • -и да е
 • току- (току-що, току-виж)

Някои частици изпълняват и двете задачи, в зависимост от смисъла на изречението.

Правопис. Слято, полуслято и разделно писане

Повечето частици се пишат отделно от другите думи. Но има няколко частици, които са по-особени.

Частицата не се пише слято със съществителни и прилагателни имена, с наречия и с причастията. Пише се отделно от глаголи и деепричастия.

Ето няколко случаи

 • несгода
 • непоправим
 • незасъхнал
 • нерадост
 • нещастен
 • неспокоен
 • немалко
 • непредвидим
 • непобедим
 • немирен
 • несигурно
 • нелош
 • незаслужил
 • непримиримост
Но:
 • не тичай
 • не зная
 • не предвидих
 • не бързайки
 • не знайеки
 • не победиха

Частиците по и най се пишат полуслято с прилагателни имена и наречия. Пишат се отделно с глаголи и съществителни. В този случай по се пише с ударение.

— Ти си чудновато животно — каза й най-сетне той. — Тъничка колкото един пръст…
— Но съм по-могъща от пръста на цар — рече змията.

А пък още най обичам
да играя и да тичам.