Лични местоимения

Местоименията са изменяема, самостойна част на речта. Личните и възвратно личните изпълняват ролята на подлог, пряко и непряко допълнение в изречението.

Личните местоимения…

…заместват съществителни имена. Имат форми за лице, род, число и падеж.

Използваме аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те, когато заместват подлога в изречението (именителен падеж).

Открийте личните местоимения в именителен падеж. Малко по малко ще получим история с приключения, трима братя и една златна ябълка.

Използваме мене/ме, тебе/те, него/го, нея/я, нас/ни, вас/ви, тях/ги, когато заместват пряко допълнение в изречението (винителен падеж).

Отрийте личните местоимения във винителен падеж, докато най-малкият брат се бори да излезе на горната земя.  Внимавайте, има уловки!

Използваме на мене/ми, на тебе/ти, на него/му, на нея/й, на нас/ни, на вас/ви, на тях/им, когато заместват непряко допълнение в изречението (дателен падеж).

Открийте личните местоимения в дателен падеж и вижте как девойката ще спаси най-малкия брат!

Възвратни лични местоимения

Когато глаголното дейстие се “връща” върху този, който го върши, използваме себе си, се или си.

Опитайте Приказно упражнение за местоимение.

Накратко…

В заключение

Местоимението е дума, която се използва вместо име и означава определени неща.
– Дионисий Тракийски, II век пр. н. е.