Предлог

Предлогът определя отношенията между думите и словосъчетанията.

Предлог – дума, която стои пред друга дума. В съвременния бъргарски език има около сто предлози, които изразяват отношения между думите в изречението.

Видове предлози

Най-често използваните предлози указват място, време и принадлежност.

Посочете предлозите за място. Например в, във, върху, зад, над, насред, под…

Посочете предлозите за време. Подсказка: в, във, докато, преди, в хода на…

Прости

Наричаме ги непроизводни, тъй като не произлизат от друга дума. Това са едни от най-старите думи в езика ни:

без, в (във), въз, връз, върху, до, за, зад, из, като, край, към, между, на, над, от, около, освен, по, пред, през, при, против, с (със), след, сред, срещу, у, чрез

Сложни

Те са съставени от две и повече думи (напр. предлог + предлог, предлог + наречие):

вместо, вследствие на, всред, във връзка с, в течение на, въпреки, додето, докъм, заради, за сметка на, извън, иззад, измежду, изпод, навред, навръх, накрай, наместо, напротив, насред, насреща, независимо от, отвъд, отзад, откъм, отсам, отстрани, отпред, оттам, помежду, покрай, по повод на, поради, по случай, посредством, предвид, свръх, според, спрямо, срещу.

Правила и правопис

Пред дума, която започва с в или ф, предлогът в се удвоява и става във.

Пред дума, която започва със с или з, предлогът с се удвоява и става със.

Удвояването служи за благозвучие (опитайте да кажете “в вторник с сестра ми” и ще се убедите сами).

Обобщение

Предлогът е неизменяема, несамостойна част на речта. Изразява смислови отношения между думите. Стои пред думата и се произнася слято с нея. Сложните предлози се пишат слято.