Нишката на съкровищата. Тест.

По следите на българските съкровища. Тест за търсещи.

Съкровището

То е най-ранното от намерените досега тракийски съкровища и най-голямото в Европа (XVI-XIII в. пр.н.е.). Общото му тегло е 12.425 кг. Състои се от 13 съда – голяма и дълбока купа с две дръжки, голяма чаша-черпак с една дръжка, три малки чаши, седем диска и един триделен съд. Всички са изработени от самородно злато, обработвано на листове.

Намирането
На 28 декемри 1924 г. двама братя отишли да прекопаят лозето си край едно село в Плевенско.
Започнали да “обръщат” студената пръст и попаднали на метални предмети. Дори не подозирали, че “супникът”, чашите и “похлупаците” са от чисто злато. Те помислили, че предметите са от принч и са “нишан” за заровено наблизо голямо имане. Струпали съдовете и продължили да копаят, търсейки пари. Когато ударили на камък, те разграбили предметите и се прибрали в селото. Единият от братята дълго време хранел прасетата си в купата…

Бедата

Какво ли е накарало притежателя на съкровището да го зарови в земята преди толкова хиляди години? Бягство от неприятел? Природно бедствие? Друго злощастие? Може би притежателят му е загинал и съкровището е останало неприбрано до деня, в който е избрало да изплува на повърхността на земята…1. Коя е темата на текста?

А. Разследване на обстоятелствата, при които е намерено едно сребърно съкровище.
Б. Историята на най-древното златно съкровище в Европа.
В. Историята на най-ранното тракийско съкровище, намерено в България.
Г. Причините, поради които притежателят на съкровището го е заровил в земята.

2. Кой от посочените факти НЕ може да бъде приет за историческо доказателство?

А. Златното съкровище е намерено случайно на 28 декември 1924 г. в лозето на Тодор и Никола Цветанови в местността Дивите лозя, Плевенско.
Б. Съкровището се състои от 13 златни предмета с обща тежест 12,425 кг.
В. Съдът и чашите са изработени от злато, което съдържа приблизително еднакъв процент злато, сребро, мед и желязо. При тяхното изливане, изковаване, спояване и украсяване е използвана еднаква техника.
Г. Вероятно съдовете са били положени в дървен сандък или в кожена торба и изглеждали някак загадъчно.

3. Кой от посочените исторически факти доказва, че съкровището е тракийско?

А. Съкровището е датирано към късната бронзова епоха (XVI-XIII в. пр.н.е. Предполага се, че съдовете са били използвани за религиозни ритуали, изпълнявани от тракийските царе-жреци.
Б. Фината изработка и особените форми на съдовете показват, че вероятно са били притежание на заможен човек с изискан вкус и разглезени наследници.
В. Повечето изследователи смятат, че предметите са част от ритуален сервиз на храм. Различните археолози ги сравняват поне с две чужди култури.
Г. Двамата братя получили за съкровището 1.5 милиона лева, но не могли да си ги поделят и парите отишли по адвокати и съдилища.

4. Кое твърдение е вярно според текста?

А. Съкровището е намерено от иманяри, които дълго време претърсвали местността.
Б. Съкровището е открито от археолози, които веднага оценили изящната изработка.
В. Двамата братя, които намерили случайно предметите, не ги оценили, а продължили да търсят пари.
Г. Късметлиите захвърлили съдовете и продължили да копаят нивата, защото имали работа.

5. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?

А. Съкровището се състои от 13 златни предмета, които тежат общо 12,425 кг.
Б. Предметите от съкровището могат да се разпределят на следните четири типа: голям съд с две дръжки; една голяма и три малки чаши с по една дръжка; два големи и пет по-малки диска и един троен съд от три полуяйцевидни форми, съединени помежду си.
В. Съдът и чашите са изработени от злато, което съдържа приблизително еднакъв процент злато, сребро, мед и желязо.
Г. Още в момента на откриването, намервачите разбрали, че това са предмети с огромна историческа стойност.

6. От какъв произход са думите “пиринч” и “нишан” в текста и какво означават?

А. Думите са от гръцки произход и означават стомана и примамка.
Б. Думите са от турски произход и означават бронз и знак.
В. Думите са от изгубен древен език и означават платина и останки.
Г. Думите са от арамейски произход и означават тайни знания.

7. Кое твърдение отговаря на смисъла на фразеологичния израз ударили на камък?

А. Земята била замръзнала и примесена с кал.
Б. Не успели да постигнат нищо.
В. Надеждите им се оправдали.
Г. Почукали на дърво.

8. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

А. Пръста била замръзнала и се копала трудно.
Б. С финната си изработка и с особенните форми съкровището вероятно е било притежание на тракийски племенен вожд.
В. По богатство притежателят не отстъпвал на знатните траки, описани от Омир в „Илиада” и „Одисея”. 
Г. Повечето иследователи смятат, че предметите са част от ритуален сервис на храм.

9. В кой ред липсва синоним на думата съкровище?

А. алчност
Б. имане
В. скъпоценност
Г. богатство

10. При коя от двойките думи има отношение както при двойката разграбили – задигнали?

А. разбрали – набрали
Б. намерили – открили
В. присвоили – прикрили
Г. грабители – грабливи

11. При коя от двойките думи има отношение както при двойката щастие – бедствие?

А. радост – смях
Б. радост – раздяла
В. радост – нерадост
Г. радост – възторг

12. При коя от двойките думи НЯМА отношение както при двойката закопая – заровя?

А. постигна – пристигна
Б. намеря – открия
В. измия – отмия
Г. отметна – отхвърля

13. Коя от думите е излишна?

А. злато
Б. сребро
В. накити
Г. платина

14. В кое изречение има пунктуационна грешка?

А. Това е най-ранното от намерените досега тракийски съкровища и най-голямото в Европа.
Б. Съкровището се състои от 13 съда – голяма, и дълбока купа с две дръжки, голяма чаша-черпак с една дръжка, три малки чаши, седем диска и един три-делен съд.
В. Всички предмети са изработени от самородно злато, обработвано на листове.
Г. Те струпали съдовете и продължили да копаят, търсейки пари.
15. Кой е подлогът в изречението?

Когато ударили на камък, те разграбили предметите и се прибрали в селото.

А. двамата братя
Б. изречението е безподложно
В. те
Г. камък и предметите

16. Как се открива подлогът в изречението?

А. чрез въпросите Кой?, Какво?, Що?
Б. търсим вършителя на действието
В. търсим членуваното съществително име
Г. търсим съществително име, което можем да заменим с лично местоимение

17. Каква е подчертаната дума в изречението?

Единият брат дълго време хранел прасетата си в купата

А. подлог
Б. непряко допълнение
В. обстоятелствено пояснение
Г. пряко допълнение

18. В какво наклонение е първият глагол изречението?

Какво ли е накарало притежателя на съкровището да го зарови в земята преди толкова хиляди години?

А. изявително
Б. повелително
В. условно
Г. преизказно

19. По какво се различават глаголните форми в изреченията?

Общото му тегло е 12.425 кг. Състои се от 13 съда. Всички са изработени от самородно злато.

А. по лице
Б. по число
В. по наклонение
Г. по залог

20. Кой ред описва вярно трите изречения?

Бягство от неприятел? Природно бедствие? Друго злощастие?

А. прости, безподложни и възклицателни
Б. прости, кратки и съобщителни
В. прости, непълни и въпросителни
Г. прости, пълни и подбудителни

21. Кое е съкровището?

А. Вълчитрънското златно съкровище
Б. Рóгозенското съкровище
В. Боровското съкровище
Г. Панагюрското златно съкровище

Прекрасна работа! Можете да видите златното съкровище от Вълчитрън в Археологическия музей в София.