Гласни звукове

Гласните звукове са шест: а, е, и, о, у, ъ.

Когато изговаряме гласен звук, се чува глас (тон). 

 • Широки гласни звукове

 • Тесни гласни звукове

 • Твърди гласни звукове

 • Меки гласни звукове

Ударение

Ударението определя как се изговарят гласните звукове в думата – ясно или потъмнено. Ударената гласна (сричка) се изговаря с по-голяма сила от другите гласни и срички в думата. Понякога значението на думата зависи от мястото на ударението.

Например:

 • завет ↔ завѐт
 • сѐдмица ↔ седмѝца
 • солници ↔ солнѝци

Потъмняване на гласните звукове

Когато не са под ударение, широките гласни А и О “потъмняват” и се доближават по изговор до съответния тесен гласен звук. Явлението се нарича редукция и е допустимо в разговорната, но не и в писмената реч.

 • а → ъ
 • о → у

Например:

 • къща (чува се къщъ)
 • пътища (чува се пътищъ)
 • дума (чува се думъ)
 • ново (звучи като нову)
 • чудесно (чува се чудесну)

Не е приемливо да изговаряме дица вместо деца, сига вместо сега, цвитя вместо цветя и пили вместо пиле.

Променливо и непроменливо Я

Буквата Я не е отделен гласен звук, а съчетание от звуковете Й + А (ягода) и Ь + А (лято).

Изговаряме и изписваме Я

В едносрични думи:

 • бряг
 • бял
 • гняв
 • дял
 • смях
 • сняг
 • хляб
 • цял

Под ударение пред сричка с твърда гласна:

 • голяма
 • дялове
 • мляко
 • промяна
 • смяна

И в последна сричка:

 • застоял
 • вървях
 • четях
Във всички останали случаи Я преминава в Е:
 • бряг – брегове
 • бял – бели
 • гняв – гневен
 • дял – делба
 • сняг – снежен
 • цял – цели
 • вятър – ветрове
 • свят – световен
 • голяма – големи
 • пяна – пенлив
 • сянка – сенки
 • цвят – цветен

Непроменливо Я

Понякога Я остава непроменливо:

 • моряк → моряци
 • поляна → поляни
 • хиляда → хиляди

Подвижно Ъ

Гласната Ъ се мести, когато в думата се струпат два или повече съгласни звукове, сред които има Р или Л.

Пишем –ръ- и –лъ- в едносрични думи и когато следват два и повече съгласни звука.

Пишем –ър- и –ъл- когато следва един съгласен звук.

 • връзка → отвързан
 • връх → върховен
 • гръб → изгърбен
 • дължа → длъжен
 • кръв → кървав
 • кълва → клъвна
 • пръв → първи

Изпадане на Ъ и Е

При образуване на различни форми на думата, гласните Ъ и Е понякога изпадат, за да улеснят изговора:

 • гладък → гладки
 • десен → десни
 • осем → осмица
 • рекъл → рекли
 • рядък → редки

Овладейте тънкостите на правописа с няколко упражнения.