Съгласни звукове

Съгласните звукове са 39. Защо са два пъти повече от буквите, с които ги отбелязваме?

Защото повечето съгласни звукове се произнасят като твърди и меки. При изговарянето им се чува повече шум, отколкото тон.

Твърди съгласни звукове
 • б
 • в
 • г
 • д
 • ж
 • дж
 • з
 • дз
 • к
 • л
 • м
 • н
 • п
 • р
 • с
 • т
 • ф
 • х
 • ц
 • ч
 • ш
Меки съгласни звукове
 • б’
 • в’
 • г’
 • д’
 • з’
 • дз’
 • к’
 • л’
 • м’
 • н’
 • п’
 • р’
 • с’
 • т’
 • ф’
 • х’
 • ц’
 • й

След меките съгласни звукове винаги стои буква Я, Ю или Ь.

Открийте думите с меки съгласни.

Открийте думите само с твърди съгласни.

Звучни и беззвучни съгласни звукове

Сравнете:

 • Б – П
 • В – Ф
 • Г – К
 • Д – Т
 • Ж – Ш
 • З – С
 • ДЖ – Ч
 • ДЗ – Ц

В някои съгласни звукове се съдържа тон, затова не могат да бъдат беззвучни. Наричат се сонорни: 

 • Р
 • Р’
 • Л
 • Л’
 • М
 • М’
 • Н
 • Н’
 • Й

Й е съгласен звук, който може да стои пред и след гласни, но никога след съгласни звукове.

Посочете правилно изписаните думи с Й.

А тук?

Защо думите “гледаѝ” и “запеѝ” са посочени като грешни?

Защото са изписани с ударено И (Ѝ), а не с Й.  

Звукови промени при съгласните звукове

Обеззвучаване

В края на думата всички звучни съгласни се произнасят като беззвучни. Правилното изписване проверяваме с други форми на думата.

Например:

 • Пишем град, но изговаряме грат
 • Пишем мъж, а произнасяме мъш
 • Пишем зов, а изговаряме зоф
 • Пишем кръв, а казваме кръф
Изравняване по звучност

Когато са в съседство, различните по звучност съгласни се изравняват.

Например:

 • пишем лъвски, но се чува лъфски
 • пишем рогче, но казваме рокче
 • пишем сграда, но изговаряме зграда
 • пишем бележка, а казваме белешка
 • пишем сдобряване, а се чува здобряване
Изпадане на съгласни звукове

При струпване на два и повече съгласни звукове, някои изпадат за по-лесен изговор.

Например:

 • казваме истивам вместо изстивам
 • казваме весник вместо вестник
 • произнасяме отверка вместо отвертка
 • и чуство вместо чувство
Посочете ПОГРЕШНО изписаните думи.

А тук?
Удвояване на съгласни звукове

При свързване на различни части на думата се получава удвояване на съгласни.

-НН-

Получават се при изпадане на Е от наставката -НЕН в женски и среден род и в множествено число.

 • конен – конна – конно – конни
 • старинен – старинна – старинно – старинни
 • есенен – есенна – есенно – есенни
 • стенен – стенна – стенно – стенни
 • лунен – лунна – лунно – лунни
-ТТ-

При думи с представка ОТ– или при членуване -ТА, -ТО.

 • оттук
 • оттам
 • оттенък
 • радостта
 • хубостта
 • оттеглям
 • властта
-ДД-

При думи с представка ПОД-, НАД- и корен с Д-.

 • поддържам
 • наддавам
 • надделявам
 • следдипломна
-ЗЗ-

При думи с представка БЕЗ-, ИЗ- и РАЗ- и корен с начално З-.

 • беззвучен
 • беззащитен
 • беззаконие
 • иззидам
 • раззеленява
-ВВ-

Корен, завършващ на и наставка -ВАМ.

 • реввам
 • клъввам
Посочете ВЯРНО изписаните думи.

Дотук добре! А как сте с правописа?