Съществително име

Съществителното име назовава нещо, което съществува в материалния свят или в света на идеите. Нещо, което можем да възприемем със сетивата или ума си.

Съществителното е самостоятелна част на речта и отговаря на въпросите „Кой?“ и „Какво?“ и може да се свързва с числителните имена един, една, едно, едни – един ден, една есен, едно вълнение, едни красоти. Заедно с глагола, то е основен герой в изречението.

Посочете съществителните имена в текста.

Какво обозначава?

Одушевени и неодушевени предмети

дим, елен, жар, звяр

Човек

астроном, баща, водолаз, герой

Явление

невъзможност, откритие, пролет, разкопки

Чувство

боязън, възхищение, гняв, еуфория

Идея (абстрактно понятие)

абсурд, вечност, време, вселена

абстрактен (прил.)

Понятието се появява в граматиката в края на 14 в., във връзка с някои съществителни имена. Идва от латинското abstractus  “отвлечен”, минало причастие на abstrahere “отвличам, откъсвам, изтеглям, отклонявам”, получено от сливането на ab “от” + trahere “влача.

Изтоник: https://www.etymonline.com/word/abstract

Упражнете умението да откривате съществителни имена.

Род, число и членуване

Съществителното име е от мъжки, женски или среден род (океан, река, море), образува множествено число (океани, реки, морета) и се членува (океанът, реката, морето).

Повечето съществителни имена от мъжки род завършват на съгласни:

боил, воин, жребец, разговор, НО баща, дядо

Повечето съществителни от женски род завършват на -А / -Я:

вяра, сила, лудория, шейна, вярност, нежност, хубост

Съществителните от среден род завършват на –Е или –О:

време, дете, здраве, ковчеже, добро, слово

Видове съществителни имена

Нарицателни и собствени. Нарицателното “нарича” предмета, а собственото име е лично, дадено на човек, събитие, място и т.н.:

вяра (в доброто) → Вяра, надежда → (квартал) Надежда

Производни (произлизат от друга дума, напр. младост от млад, моряк от море) и непроизводни (вода, земя, море, слънце).

Прости (с един корен) и сложни (с повече от един корен).

Разпознайте различните видове съществителни.

Игра-ключ: съществително

Заключение

Съществително име: самостойна, изменяема част на речта. Мени се по род, число и определеност. Обозначава лице, предмет, идея. Видове: нарицателни и собствени, прости и сложни, производни и непроизводни. Може да съдържа повече от един корен/дума.