Морфология: словообразуване

Морфологията изучава строежа на думите. Строителните блокчета са корен, представка, наставка, окончание и определителен член (морфеми). 

Думата морфология идва от старогръцки и означава наука за формата, от μορφή (морфи – форма) и λόγος (логос – слово, учение).

По какво морфемата се различава от сричката?

Морфемата винаги има смислово значение, което не може да се каже за всички срички. Морфемата може да се състои от няколко срички или да е равна на сричката. За разлика от сричката, морфемата може да не съдържа гласна.

Да разделим на срички думата “развръзката”:
  • раз-
  • връз-
  • -ка
  • -та
И сега да я разделим на морфеми:
  • раз-
  • -връз-
  • -к-
  • -та

Видове морфеми

Морфемите се делят на словообразуващи – корен, представка и наставка, и формообразуващи – окончание и определителен член.

Словообразуващи морфеми

Коренът е основата на думата, защото съдържа значението й. Много думи в българския език се състоят само от корен:

  • аз
  • брат
  • дом
  • жар
  • звяр
  • лък
  • мед
  • нощ
  • род
  • съд
  • фар
  • хляб
  • цар

Представките и наставките образуват нови думи от корена. Представката (префикс) се поставя пред, а наставката (суфикс) след корена.

За какво са ни чуждици, щом можем да образуваме нови думи на родния ни език?

– Словум

Да видим как представките и наставките изменят значението на думи с общ корен:

вода
  • воден
  • безводен
  • разводнен
  • воднист
  • наводнен
  • наводнение
жив
  • живот
  • доживотен
  • поживея
  • преживея
  • съживявам
  • животно
  • живителен

Най-често използваните представки в българския език са:

  • без-
  • в-
  • въз-
  • до-
  • за-
  • из-
  • на-
  • над-
  • от-
  • пра-
  • пре-
  • пред-
  • по-
  • под-
  • при-
  • про-
  • раз-
  • с-
  • съ-
  • у-

Ето няколко представки и думи образувани с тяхна помощ.

  • без-

  • съ-

  • с-

Най-често използваните наставки в българския език са:

  • -ав
  • -ак
  • -ан
  • -ар
  • -джия
  • -ев
  • -ел
  • -ен
  • -ер
  • -ец
  • -ещ
  • -ин
  • -ит
  • -ист
  • -ище
  • -ия
  • -ка
  • -лив
  • -н-
  • -на
  • -не
  • -ник
  • -ност
  • -ов
  • -ост
  • -ски
  • – тел
  • -це
  • -ък

Формообразуващи морфеми

Окончанието и определителният член не променят значението на думата, но образуват граматическите й форми.

  • знак
  • знаци
  • знака
  • знакът
  • знаците

Окончанието показва рода, числото и лицето на думата. Определителният член се поставя след основата или след окончанието на думата и означава определеност.

  • слово
  • слова
  • словото
  • словата

Заключение

Коренът, представката, наставката, окончанието и определителният член са морфеми. Морфемата се различава от сричката по това, че може да не съдържа гласна. Превърнете наученото в умение, направете упражненията Образуване на думи с наставки и Образуване на думи с представки.