Морфология: словообразуване

Морфологията изучава строежа на думите. Строителните блокчета са корен, представка, наставка, окончание и определителен член (морфеми). 

Думата морфология идва от старогръцки и означава наука за формата, от μορφή (морфи – форма) и λόγος (логос – слово, учение).

По какво морфемата се различава от сричката?

Морфемата винаги има смислово значение, което не може да се каже за всички срички. Морфемата може да се състои от няколко срички или да е равна на сричката. За разлика от сричката, морфемата може да не съдържа гласна.

Да разделим на срички думата “развръзката”:
 • раз-
 • връз-
 • -ка
 • -та
И сега да я разделим на морфеми:
 • раз-
 • -връз-
 • -к-
 • -та

Видове морфеми

Морфемите се делят на словообразуващи – корен, представка и наставка, и формообразуващи – окончание и определителен член.

Словообразуващи морфеми

Коренът е основата на думата, защото съдържа значението й. Много думи в българския език се състоят само от корен:

 • аз
 • брат
 • дом
 • жар
 • звяр
 • лък
 • мед
 • нощ
 • род
 • съд
 • фар
 • хляб
 • цар

Представките и наставките образуват нови думи от корена. Представката (префикс) се поставя пред, а наставката (суфикс) след корена.

За какво са ни чуждици, щом можем да образуваме нови думи на родния ни език?

– Словум

Да видим как представките и наставките изменят значението на думи с общ корен:

вода
 • воден
 • безводен
 • разводнен
 • воднист
 • наводнен
 • наводнение
жив
 • живот
 • доживотен
 • поживея
 • преживея
 • съживявам
 • животно
 • живителен

Най-често използваните представки в българския език са:

 • без-
 • в-
 • въз-
 • до-
 • за-
 • из-
 • на-
 • над-
 • от-
 • пра-
 • пре-
 • пред-
 • по-
 • под-
 • при-
 • про-
 • раз-
 • с-
 • съ-
 • у-

Ето няколко представки и думи образувани с тяхна помощ.

 • без-

 • съ-

 • с-

Най-често използваните наставки в българския език са:

 • -ав
 • -ак
 • -ан
 • -ар
 • -джия
 • -ев
 • -ел
 • -ен
 • -ер
 • -ец
 • -ещ
 • -ин
 • -ит
 • -ист
 • -ище
 • -ия
 • -ка
 • -лив
 • -н-
 • -на
 • -не
 • -ник
 • -ност
 • -ов
 • -ост
 • -ски
 • – тел
 • -це
 • -ък

Формообразуващи морфеми

Окончанието и определителният член не променят значението на думата, но образуват граматическите й форми.

 • знак
 • знаци
 • знака
 • знакът
 • знаците

Окончанието показва рода, числото и лицето на думата. Определителният член се поставя след основата или след окончанието на думата и означава определеност.

 • слово
 • слова
 • словото
 • словата

Заключение

Коренът, представката, наставката, окончанието и определителният член са морфеми. Морфемата се различава от сричката по това, че може да не съдържа гласна. Превърнете наученото в умение, направете упражненията Образуване на думи с наставки и Образуване на думи с представки.