Глагол

Глаголът е изменяема част на речта. Изразява действие, процес или състояние.

Вижте филма и попълнете верните глаголи, като обръщате внимание на тяхното лице, число и време.


Лице и число на глагола

Лицето на глагола (аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те) се определя от това кой върши действието. Ако това съм аз, глаголът е в първо лице, ако си ти – глаголът е във второ лице, ако е той или тя – в трето лице. Числото е единствено (аз, ти, той) или множествено (ние, вие, те).

Открийте глаголите в 1 л.ед.ч.
Това беше лесно. А във 2 л.ед.ч.?
А сега открийте глаголите в 3 л.ед.ч.
  
И накрая, открийте глаголите в 3 л.мн.ч. Един вече е отбелязан.

Вид на глагола

Почти всяко действие може да се изрази по два начина – като завършено (с глагол от свършен вид) или като протичащо (с глагол от несвършен вид).

Чуйте вътрешния си глас

Упражнете глаголите от свършен и несвършен вид.

Спрежение

Има 3 спрежения, които се определят по гласната преди окончанието във 2 л.ед.ч.

Достатъчно е да запомним ПЕТИЦА и никога няма да сбъркаме:

  • Глаголи от първо спрежение (Е): беснеЕш, владеЕш, дивеЕш, живеЕеш, играЕш.
  • Глаголи от второ спрежение (И): благодарИш, говорИш, летИш, мислИш, правИш.
  • Глаголи от трето спрежение: (А, Я): бягАш, заливАш, забравЯш, обичАш, повтарЯш, рисувАш, разговарЯш.

Упражнете трите спрежения на глагола.

Да видим какво научихме!

Заключение

Глагол: самостойна, изменяема част на речта. Мени се по лице, число и време. Има спрежение, вид, залог и наклонение. Означава действие или състояние.